İLGİLİ MEVZUAT : 

                   

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER : 

1- Dilekçe
2- Fatura, Garanti Belgesi, Dekont, Servis Fişi vb. Delil Niteliğinde Belgeler

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ : 

 
                                                                 Elektronik Başvuru İçin 
 
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER :
 
1- Tüketiciler ile satıcılar/sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere İl ve İlçe merkezlerinde Hakem Heyetleri kurulmuştur.
2- İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; İlçe sınırları içerisinde parasal değeri 2200TL.'nin altındaki uyuşmazlıklarda karar vermeye yetkilidirler. İl Tüketici Hakem Heyetleri; İl sınırları içerisinde, parasal değeri 2200 TL. ile 3300TL. arasındaki uyuşmazlıklarda, 3300TL.'nin üstündeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
3- Tüketiciler aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuru yapamaz. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda hiç bir ücret alınmaz.
4-Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine veya mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki hakem heyetine bizzat müracaat ederek veya elektronik ortamda yapılır.
a) Elektronik ortamda yapılan başvurularda ek belgelerin sisteme taranarak eklenmesi ve formun çıktısının alınarak  ıslak imza ile imzalandıktan sonra Tüketici Hakem Heyetine 15 gün içinde teslim edilmesi zorunludur.
b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda ek belgelerin sisteme taranarak eklenmesi ve doldurulan formun sistem üzerinden elektronik veya mobil imza ile imzalanması durumunda Tüketici Hakem Heyetine fiziki ortamda evrak teslim edilmesine gerek yoktur.
5- Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvurunun konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
6-Hakem Heyetince toplantılar her ayın ikinci ve dördüncü haftalarının ilk günleri, en az ayda 2 defa toplanır.
7-Kararlar, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır.
8-Tüketici, kapıdan satışlarda, mesafeli satışlarda ve bankadan alınan kredilerde 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olup, taksitli satış sözleşmelerinde (sabit iş yerlerinden alınan mallarda) 7 gün içerisinde hiç bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptirler.
9-Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.